1. ZWROT TOWARU

1.1. Na podstawie art. 38 pkt. 3 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta – (Dz. U. 2014 poz. 827) z uwagi na specyfikę materiału oraz cięcie na indywidualne formaty Sprzedający nie przyjmuje zwrotów zakupionych materiałów nieprefabrykowanych, wyprodukowanych według specyfikacji konsumenta lub służącym zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

1.2. Wyjątkiem są materiały takie jak: zaślepka, maskownica, silikon, wkręty, podkładka grzybkowa oraz materiały  niezgodne z zamówieniem, o których mowa w punkcie 8 niniejszego Regulaminu. Pozostałe materiały tj.: płyty poliwęglanu komorowego oraz listwy aluminiowe poddawane są cięciu pod indywidualną specyfikację konsumenta.

1.2.1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów poprzez złożenie oświadczenia. Aby zachować termin należy wysłać oświadczenie przed upływem 14 dni.

1.2.2. Konsument ma możliwość skorzystania ze wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy (załącznik dostępny pod regulaminem) lub samodzielnie je sporządzić.

1.2.3. Bieg terminu liczy się od dnia, w którym zamówienie zostało dostarczone lub od dnia zawarcia  umowy o świadczenie usług.

1.2.4. Po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy – Sprzedawca potwierdzi jego otrzymanie drogą mailową Konsumentowi.

1.2.5. Prawo do odstąpienia od umowy przez Konsumenta nie obowiązuje w odniesieniu do umów:

 1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
 2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
 3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
 8. w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
 9. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 10. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
 11. zawartej w drodze aukcji publicznej;
 12. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
 13. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

1.2.6. W sytuacji odstąpienia od Umowy zawartej na odległość, Umowa jest traktowana jako niezawarta. Świadczenia stron ulegają zwrotowi w stanie niezmienionym, z wyjątkiem kiedy zmiana była konieczna do stwierdzenia specyfiki Produktu. Zwrot powinien odbyć się bezzwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Produktu zakupione należy zwrócić na adres Sprzedawcy.

1.2.7. Sprzedawca od dnia otrzymania oświadczenia od odstąpienia od umowy, nie później niż w terminie 14 dni zwraca Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności wraz z kosztami dostawy. Sprzedawca zwraca środki pieniężne przy użyciu tej samej metody płatności jaka została użyta przez Konsumenta przy zamówieniu, chyba że Konsument odpowiednio wcześnie poinformuje Sprzedawcę o chęci zmiany metody zwrotu płatności, przy czym metoda ta nie będzie się wiązała z żadnymi dodatkowymi kosztami. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem środków pieniężnych otrzymanych od Konsumenta do momentu otrzymania Produktu/ów z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania (w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej) lub w przypadku kiedy Sprzedawca wyraził chęć odbioru Produktu/ów od Konsumenta.

1.2.8. W przypadku kiedy Konsument wybrał najtańszą opcję dostawy oferowaną przez Sprzedawcę – Sprzedawca nie ma obowiązku zwrotu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów Konsumentowi.

1.2.9. Konsument ponosi wyłącznie bezpośredni koszt zwrotu za Produkt/y, chyba że Sprzedawca wyraża chęć na poniesienie tego kosztu.

 

Załącznik Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa