SPIS TREŚCI:

 1. Postanowienia wstępne
 2. Pojęcia
 3. Podstawa prawna
 4. Usługi elektroniczne w sklepie TECH-PLAST
 5. Umowa sprzedaży
 6. Płatności
 7. Dostawa oraz odbiór zamówienia
 8. Reklamacja Produktu
 9. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur
 10. Zwrot towaru
 11. Ustalenia dotyczące przedsiębiorców
 12. Ochrona danych osobowych
 13. Postanowienia końcowe
 1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

1.1.  Niniejszy regulamin wyznacza zasady działania sklepu internetowego pod nazwą www.tech-plast.eu/poliwęglany, który prowadzony jest przez przedsiębiorstwo TECH-PLAST SP. Z O.O. posiadające: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: 64-232 Kiełpiny, Kiełpiny 98 D, NIP: 9231694527, NIP UE: PL9231694527, REGON: 30284177820300045111000000392497028, KRS: 0000902914.

1.2.  Poniższy regulamin zwrócony jest do konsumentów oraz przedsiębiorców użytkujących omawiany Sklep Internetowy.

1.3.  Zgodnie z zasadami poniższego Regulaminu administratorem danych osobowych jest Usługodawca.

1.4.  Podawanie danych w Sklepie Internetowym jest nieprzymuszone.

1.5.  Korzystający ze Sklepu Internetowego mają możliwość do sprawdzenia, zaktualizowania oraz poprawy swoich danych osobowych.

 1. POJĘCIA

2.1.  DZIEŃ ROBOCZY – dni od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni wolnych od pracy.

2.2.  FORMULARZ REJESTRACJI – wzór dokumentu potrzebny do założenia Konta w Sklepie Internetowym.

2.3.  FORMULARZ ZAMÓWIENIA – wzór dokumentu potrzebny do złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym.

2.4.  KUPUJĄCY/UŻYTKOWNIK –

 1. osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych
 2. osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych
 3. osoba prawna
 4. jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca lub zamierzająca korzystać z Usługi Elektronicznej.

2.5.  KONTO UŻYTKOWNIKA – zespół zasobów i uprawnień w systemie Sklepu internetowego Sprzedawcy.

2.6.  PRODUKT/ TOWAR – obecne w Sklepie Internetowym dobro fizyczne wyprodukowane i przeznaczone na sprzedaż.

2.7.  REGULAMIN – zbiór zasad istniejących w omawianym Sklepie Internetowym.

2.8.  SKLEP INTERNETOWY – serwis internetowy dający możliwość kupowania produktów przez Internet, w tym przypadku: tech-plast.eu/poliwęglany

2.10.        SPRZEDAWCA – osoba fizyczna lub prawna dokonująca sprzedaży dóbr materialnych lub usług, w tym przypadku: TECH-PLAST SP. Z O.O., 64-232 Kiełpiny, Kiełpiny 98 D, NIP: 9231694527, NIP UE: PL9231694527, REGON: 302841728, KRS: 0000902914.

2.11. UMOWA SPRZEDAŻY – czynność prawna zobowiązująca sprzedawcę do przeniesienia na kupującego własności rzeczy i wydania mu jej. Kupujący przy zawieraniu tejże umowy zobowiązuje się do zapłaty i odbioru rzeczy.  W tym przypadku zawierana w formie elektronicznej.

2.12. USŁUGODAWCA – TECH-PLAST SP. Z O.O., 64-232 Kiełpiny, Kiełpiny 98 D, NIP: 9231694527, NIP UE: PL9231694527, REGON: 302841728, KRS: 0000902914.

2.13. USŁUGOBIORCA – usługa świadczona drogą elektroniczną

 1. osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych
 2. osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych
 3. osoba prawna
 4. jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca lub zamierzająca korzystać z Usługi Elektronicznej.

2.14. ZAMÓWIENIE – wyrażenie i potwierdzenie zgody realizacji zamówienia w formularzu zamówienia, co skutkuje zawarciem Umowy Sprzedaży ze Sprzedawcą.

 1. PODSTAWA PRAWNA
 • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks Cywilny (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.). 1.4.6.
 • Ustawa z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827)
 • Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002r. – Kodeks Cywilny (Dz. U. 2002 nr 144, poz 1204 ze zm.)
 1. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE TECH-PLAST

4.1. Dostępne usługi elektroniczne w Sklepie Internetowym

 1. Formularz Rejestracji
 2. Formularz Zamówienia
 3. Konto
 4. Newsletter

4.2 Rejestracja konta w Sklepie internetowym

4.2.1. Możliwość korzystania z konta użytkownika wiąże się z wypełnieniem Formularza Rejestracji, następnie kliknięcia w obszar “Załóż konto” oraz potwierdzenia swojej decyzji klikając w link przesłany na podany przez użytkownika adres mailowy.

4.2.2. Dane użytkownika potrzebne do wypełnienia Formularza Rejestracji:

 1. Imię i Nazwisko lub nazwa firmy
 2. Adres zamieszkania (ulica, numer domu/lokalu, miejscowość, kod pocztowy, kraj)
 3. Adres e-mail
 4. Numer telefonu
 5. Hasło
 6. NIP – w przypadku użytkownika posiadającego firmę.

4.3. Posiadanie Konta Użytkownika w Sklepie Internetowym jest bezpłatne przez nieokreślony czas.

4.3.1. Użytkownik ma prawo do zrezygnowania z posiadania konta w Sklepie Internetowym.

4.3.2. Rezygnacja z konta odbywa się poprzez wysłanie chęci rezygnacji za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem e-mail: sklep@tech-plast.eu lub pisemnie na adres: 64-232 Kiełpiny, Kiełpiny 98 D.

4.4. Złożenie zamówienia w Sklepie Internetowym poprzez Formularz Zamówienia

 1. dodanie do elektronicznego koszyka produktów
 2. wypełnienie Formularza Zamówienia
 3. potwierdzenie zakupu poprzez kliknięcie w “potwierdź zakup” – znajdujące się poniżej Formularza Zamówienia.

4.4.1. Dane potrzebne do wypełnienia Formularza Zamówienia:

 1. Imię i Nazwisko lub nazwa firmy Kupującego.
 2. Adres zamieszkania Kupującego (ulica, numer domu/lokalu, miejscowość, kod pocztowy, kraj)
 3. Adres e-mail Kupującego.
 4. Numer telefonu Kupującego.
 5. Dane dotyczące zakupów: produkty, ilość produktów, sposób i miejsce dostawy zamówienia oraz sposób płatności.
 6. NIP – w przypadku użytkownika posiadającego firmę.

4.4.2. Z Formularza Zamówienia Kupujący korzysta bezpłatnie

4.4.3. Formularz Zamówienia działa jednorazowo przy każdym Zamówieniu i kończy się w momencie potwierdzenia realizacji Zamówienia w Sklepie Internetowym lub w momencie wcześniejszego przerwania składania Zamówienia przez Usługobiorcę.

4.5. Wymogi techniczne pozwalające na korzystanie ze Strony Internetowej:

 1. komputer, laptop, telefon lub inne urządzenia z dostępem do Internetu
 2. posiadanie aktywnej poczty elektronicznej
 3. przeglądarka internetowa
 4. aktywny zapis plików cookies oraz obsługi Javascript w przeglądarce internetowej

4.6. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

 1. UMOWA SPRZEDAŻY

5.1. Umowa Sprzedaży zostaje zawarta pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą w momencie potwierdzenia złożenia zamówienia przez Usługobiorcę w Sklepie Internetowym.

5.2. Ceny towarów i dostaw na Stronie Internetowej są podane w złotych polskich w kwocie netto oraz brutto.

5.3. Umowa sprzedaży odbywa się za pomocą Formularza Zamówień w Sklepie Internetowym.

5.4. Po złożeniu zamówienia przez Kupującego Usługodawca potwierdza otrzymanie i realizację Zamówienia.

5.5 Potwierdzenie złożenia zamówienia Kupujący otrzymuje na podany przez niego adres e-mail.

 1. PŁATNOŚCI

6.1. Sposoby płatności na Stronie Internetowej www.tech-plast.eu/poliwęglany:

 1. Przelew – na podany w zamówieniu adres e-mail zostaną wysłane dane do wykonania przelewu tradycyjnego. Po zaksięgowaniu wpłaty Usługodawca przystępuje do realizacji zamówienia,
 2. Pobranie – płatność gotówką przy odbiorze zamówienia, zarówno w siedzibie firmy jak i u kierowcy przy dostawie,
 3. Karta płatnicza – forma płatności dostępna wyłącznie przy odbiorze zamówień z siedziby firmy,
 4. Płatność PayU – elektroniczna płatność umożliwiająca w szybki i prosty sposób dokonanie płatności. Po zaksięgowaniu wpłaty Usługodawca przystępuje do realizacji zamówienia. PayU.pl – spółka PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (adres siedziby: ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań), wpisana do KRS pod numerem 0000274399, akta rejestrowe przechowywane przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, kapitał zakładowy w wysokości 4 000 000,00 zł w całości opłacony, NIP: 779 23 08 495.
 5. Karta kredytowa – Po zaksięgowaniu wpłaty Usługodawca przystępuje do realizacji zamówienia

6.2. Bank Usługodawcy: BNP Paribas Bank Polska

6.3. Numer rachunku bankowego: 78 2030 0045 1110 0000 0392 4970

6.4. Termin płatności

6.4.1. Płatność gotówką przy odbiorze osobistym, płatność przelewem, płatność elektroniczna, płatność kartą płatniczą – w terminie 7 dni kalendarzowych od zawarcia Umowy Sprzedaży.

6.4.2. Płatność za pobraniem przy dostarczeniu przesyłki – przy odbiorze przesyłki przez Klienta.

 1. DOSTAWA ORAZ ODBIÓR ZAMÓWIENIA

7.1. Zamówienia dostarczane są na terenie całej Polski.

7.2. Dostawa zamówień jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży mówi inaczej. Koszty za dostawę są ściśle określone na stronie Sklepu Internetowego w zakładce “ Koszty dostawy”, ale również pojawiają się w trakcie składania Zamówienia.

7.3. Sposoby dostawy/odbioru Zamówienia:

 1. Wysyłka kurierem: możliwa dla niewielkich zamówień, których łączna waga nie przekracza 30 kg, a suma trzech różnych boków jest mniejsza niż 3m. Czas realizacji zamówienia: 3-4 dni robocze.
 2. Dostawa TECH-PLAST: indywidualne dostawy pod adres Klienta na terenie całego kraju. Czas realizacji zamówienia: 7-10 dni roboczych.
 3. Odbiór osobisty: bezpłatny odbiór zamówienia przez Klienta z siedziby firmy (ul. Przemysłowa 7, 64-200 Wolsztyn) od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 15:00. Czas realizacji zamówienia: 1 dzień roboczy.

7.4. Koszt dostawy dobierany jest indywidualnie w zależności od wielkości zamówienia oraz wybranych przez Klienta formatów płyt i akcesoriów.

7.5. Odbiór osobisty możliwy pod adresem: ul. Przemysłowa 7, 64-200 Wolsztyn, w godzinach 7:00 – 15:00.

7.6. W przypadku dostawy zamówienia Klient jest zobowiązany do zorganizowania jednej osoby do pomocy przy rozładunku zamówienia.

 1. REKLAMACJA PRODUKTU

8.1. Odpowiedzialność Sprzedawcy względem Klienta określana na podstawie informacji zawartych w art. 556-576 Kodeksu Cywilnego.

8.2. Sprzedawca zobowiązuje się do dostarczenia Kupującemu produktów bez wad oraz zgodnie z Zamówieniem.

8.3. Szczegółowe informacje dotyczące reklamacji zawarte są na stronie Sklepu Internetowego w zakładce “Polityka zwrotów i reklamacji”

8.4. Sposoby złożenia reklamacji:

 1. w formie pisemnej, na adres: 64-232 Kiełpiny, Kiełpiny 98D
 2. w formie elektronicznej, poprzez adres e-mail: sklep@tech-plast.eu

8.5. Reklamacja powinna zawierać:

 1. Imię i nazwisko Kupującego/ Nazwę firmy
 2. Numer Zamówienia
 3. Informacje i okoliczności dotyczące przedmiotu reklamacji
 4. Datę zaistnienia wady
 5. Żądanie – Doprowadzenie produktu do stanu prawidłowego lub zmniejszenie ceny lub odstąpienie od Umowy Sprzedaży.

8.6. Sprzedający w terminie do 14 dni kalendarzowych od otrzymania reklamacji ustosunkuje się do niej.

8.7. Klient korzystający z uprawnień z tytułu rękojmi ma obowiązek dostarczyć na koszt Sprzedawcy wadliwy Produkt do miejsca wskazanego w Umowie lub jeżeli takiego miejsca nie określono, tam gdzie produkt został mu wydany. Jeżeli ze względu na rodzaj Produktu  dostarczenie do Sprzedawcy będzie nadmiernie utrudnione, Klient musi udostępnić Sprzedającemu Produkt w miejscu, w którym Produkt się znajduje.

 1. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

9.1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

9.2. Klient będący konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

9.2.1. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich. (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214).

9.2.2. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

9.2.3. Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są przez Federację Konsumentów pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 889 866.

 1. ZWROT TOWARU

10.1. Na podstawie art. 38 pkt. 3 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta – (Dz. U. 2014 poz. 827) z uwagi na specyfikę materiału oraz cięcie na indywidualne formaty Sprzedający nie przyjmuje zwrotów zakupionych materiałów nieprefabrykowanych, wyprodukowanych według specyfikacji konsumenta lub służącym zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

10.2. Wyjątkiem są materiały takie jak: zaślepka, maskownica, silikon, wkręty, podkładka grzybkowa oraz materiały  niezgodne z zamówieniem, o których mowa w punkcie 8 niniejszego Regulaminu. Pozostałe materiały tj.: płyty poliwęglanu komorowego oraz listwy aluminiowe poddawane są cięciu pod indywidualną specyfikację konsumenta.

10.2.1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów poprzez złożenie oświadczenia. Aby zachować termin należy wysłać oświadczenie przed upływem 14 dni.

10.2.2. Konsument ma możliwość skorzystania ze wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy (załącznik dostępny pod regulaminem) lub samodzielnie je sporządzić.

10.2.3. Bieg terminu liczy się od dnia, w którym zamówienie zostało dostarczone lub od dnia zawarcia  umowy o świadczenie usług.

10.2.4. Po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy – Sprzedawca potwierdzi jego otrzymanie drogą mailową Konsumentowi.

10.2.5. Prawo do odstąpienia od umowy przez Konsumenta nie obowiązuje w odniesieniu do umów:

 1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
 2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
 3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
 8. w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
 9. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 10. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
 11. zawartej w drodze aukcji publicznej;
 12. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
 13. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

10.2.6. W sytuacji odstąpienia od Umowy zawartej na odległość, Umowa jest traktowana jako niezawarta. Świadczenia stron ulegają zwrotowi w stanie niezmienionym, z wyjątkiem kiedy zmiana była konieczna do stwierdzenia specyfiki Produktu. Zwrot powinien odbyć się bezzwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Produktu zakupione należy zwrócić na adres Sprzedawcy.

10.2.7. Sprzedawca od dnia otrzymania oświadczenia od odstąpienia od umowy, nie później niż w terminie 14 dni zwraca Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności wraz z kosztami dostawy. Sprzedawca zwraca środki pieniężne przy użyciu tej samej metody płatności jaka została użyta przez Konsumenta przy zamówieniu, chyba że Konsument odpowiednio wcześnie poinformuje Sprzedawcę o chęci zmiany metody zwrotu płatności, przy czym metoda ta nie będzie się wiązała z żadnymi dodatkowymi kosztami. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem środków pieniężnych otrzymanych od Konsumenta do momentu otrzymania Produktu/ów z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania (w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej) lub w przypadku kiedy Sprzedawca wyraził chęć odbioru Produktu/ów od Konsumenta.

10.2.8. W przypadku kiedy Konsument wybrał najtańszą opcję dostawy oferowaną przez Sprzedawcę – Sprzedawca nie ma obowiązku zwrotu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów Konsumentowi.

10.2.9. Konsument ponosi wyłącznie bezpośredni koszt zwrotu za Produkt/y, chyba że Sprzedawca wyraża chęć na poniesienie tego kosztu.

 1. USTALENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

11.1. Postanowienia, które zostały zawarte w punkcie 11 dotyczą tylko Klientów i Usługobiorców, którzy nie są konsumentami.

11.2. Niezależnie od wyboru metody płatności przez Klienta czy podpisanej Umowy Sprzedaży Sprzedawca ma prawo ograniczyć metody płatności lub wymagać wykonania przez Klienta przedpłaty należności w całości lub określonej przez Sprzedawcę części kwoty.

11.3. W momencie przekazania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi na Klienta przechodzą korzyści, utrudnienia dotyczące Produktu oraz ryzyko niezamierzonego zniknięcia lub zniszczenia Produktu. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wcześniej wspomniane uchybienia lub szkody Produktu, które zaistniały w wyniku przejęcia go przez przewoźnika, aż do doręczenia go Klientowi. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia związane z zewnętrznym transportem Produktu.

11.4. W przypadku dostarczania Produktu do Klienta przy pomocy przewoźnika Klient ma obowiązek sprawdzenia przesyłki pod kątem wykluczenia wszelkich uchybień powstałych podczas przewozu Produktu w czasie i sposobie przyjętym przy tego typu przesyłkach. W przypadku zaistnienia zniszczeń lub uchybień spowodowanych transportem Produktu Klient zobowiązany jest do dokonania czynności pozwalających na ustalenie odpowiedzialności przewoźnika.

11.5. Powołując się na art. 558 §1 Kodeksu Cywilnego Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta.

11.6. Umowa o świadczenia Usługi Elektronicznej może zostać wypowiedziania przez Sprzedawcę niezwłocznie i bez podania przyczyn decyzji. Wypowiedzenie umowy przez Sprzedawcę odbywa się za pomocą przesłania należytego oświadczenia.

11.7. Odpowiedzialność Sprzedawcy jest ograniczona niezależnie od podstawy prawnej biorąc pod uwagę wszelkie roszczenia do wysokości zapłaconej kwoty wraz z kosztami dostawy zawartymi w Umowie Sprzedaży, lecz nie więcej niż do kwoty jednego tysiąca złotych. Sprzedawca odpowiedzialny jest wyłącznie za szkody przewidywalne z chwilą zawarcia umowy, jak i również nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści  w stosunku do Klienta.

11.8. Wszelkie konflikty mające miejsce między Sprzedawcą, a Klientem zostają przekazane do rozpoznania sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

 1. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

12.1. Administratorem danych osobowych Klientów Sklepu Internetowego TECH-PLAST jest TECH-PLAST SP. Z O.O., 64-232 Kiełpiny, Kiełpiny 98 D, NIP: 9231694527, NIP UE: PL9231694527, REGON: 302841728, KRS: 0000902914, e-mail: sklep@tech-plast.eu

12.2. Kontakt w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, e-mail: sklep@tech-plast.eu

12.3. Dane Użytkowników będą przetwarzane za ich zgodą oraz w celu realizacji zamówień.

12.4. W przypadku Klientów, którzy wybrali dostawę za pośrednictwem kuriera lub przewoźnika, Administrator danych osobowych udostępnia dane wybranemu przewoźnikowi w celu realizacji dostawy.

12.5. W przypadku Klientów, którzy wybrali sposób płatnością elektroniczną lub kartą płatniczą, Administrator danych osobowych udostępnia dane wybranemu podmiotowi, który obsługuje płatności elektroniczne w Sklepie TECH-PLAST.

12.6. Klient ma prawo do dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia w ich przetwarzaniu lub do ich przenoszenia.

12.7. Wszelkie żądania dotyczące danych osobowych można przesyłać za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres e-mail: sklep@tech-plast.eu lub pisemnie na adres 64-232 Kiełpiny, Kiełpiny 98 D.

12.8. Klient dobrowolnie podaje swoje dane osobowe wykazane w Formularzu Zamówienia lub Formularzu Rejestracji, natomiast bez ich podania realizacja zamówienia nie jest możliwa.

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

13.1. Umowy zawierane pomiędzy Sprzedawcą, a Kupującym za pośrednictwem Sklepu Internetowego są w języku polskim.

13.2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie w zakresie zmian w sposobie płatności, zmian w sposobie dostawy oraz zmian przepisów prawa.

13.3. Jeżeli Umowa o charakterze ciągłym, tj. świadczenie Usługi Elektronicznej – Konto zawarta pomiędzy Sprzedającym, a Kupującym została zawarta przed wprowadzeniem jakichkolwiek zmian w Regulaminie, a po wprowadzeniu tych zmian Kupujący został poinformowany o ich wprowadzeniu i nie wypowiedział Umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia poinformowania o zmianach, Kupujący zobowiązany jest do zastosowania się do nowych zasad.

13.4. W przypadku Umowy o charakterze innym, niż ciągłym, tj. Umowa Sprzedaży – zmiany Regulaminu nie mają wpływu na Zamówienie Klienta, które złożył przed wprowadzeniem zmian Regulaminu oraz nie naruszają jego praw nabytych przed dniem ich wprowadzenia.

13.5. W sprawach nieokreślonych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, przede wszystkim: Kodeks Cywilny; Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002r. (Dz. U. 2002 nr 144, poz 1204 ze zm.) oraz Przepisy Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014r. (Dz. U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

 

Załącznik Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa